Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 15.09.2022r.

­

­REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.tomauto.pl

­

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

­

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym­ www.sklep.tomauto.pl  prowadzony jest przez firmę EPS Tomasz Górka 44-105 Gliwice ul Łowicka 22e nip 6312330555 biuroeps@gmail.com wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.sklep.tomauto.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa:*zakres usług świadczonych przez Sprzedającego,*wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,*warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów,*tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
  *Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  *Kupującym należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonujących zakupu za pośrednictwem naszej  strony internetowej­*Przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną,, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą w imieniu własnym działalność gospodarczą lub zawodową,*Sprzedającym należy przez to rozumieć firmę przez firmę EPS Tomasz Górka
  *Formularzu rejestracji należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  *Koncie należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  *Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  *Umowie sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawieraną za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  *Produkcie należy przez to rozmieć dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  *Koszyku należy przez to rozumieć wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
  *Dowodzie zakupu należy przez to rozumieć paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

­

 1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy:   biuroeps@gmail.com
 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie na w/w stronie. Na żądanie każdego Kupującego, który wskaże adres mailowy treść Regulaminu zostanie również przesłana drogą elektroniczną.

­

§ 2.­Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

EPS Tomasz Górka 44-105 Gliwice ul Łowicka 22e nip 6312330555 biuroeps@gmail.com, REGON:­240792357 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki świadczy drogą elektroniczną m.in. :

 1. usługi w zakresie internetowej hurtowej i detalicznej sprzedaży części samochodowych, głównie przeznaczonych do napraw elektrycznych wspomagań kierownicy i elektrycznych silników z branży automotive.
 2. części do wyżej wymienionego sprzętu,
 3. usługi w zakresie napraw w/w sprzętów

­

§ 3.­Warunki techniczne

 1. Możliwość dokonania zakupu na stronie internetowej Sprzedającego jest uzależniona od spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego odpowiednio następujących wymagań technicznych:*zastosowania najnowszych wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Google Chrome z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,*posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają dokonanie zakupów.

­

§ 4.­Składanie, potwierdzenie i weryfikacja złożonych zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji­ zgodne ze stanem faktycznym­i tym samym założenie Konta.
 3. Poprawnie złożone Zamówienie obejmuje: dane kontaktowe i adresowe Kupującego,­wybór Produktu wraz z ceną, sposób dostawy, sposób płatności.
 4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo dowolnie zmieniać zawartość Zamówienia. W tym celu powinien kliknąć w napis „Koszyk”. Po przekierowaniu do strony „Zawartość koszyka” kliknąć w tekst „Kontynuuj zakupy” – ponownie wybrać rodzaj i ilość Produktu.
 5. Po złożeniu Zamówienia jego treść może być skorygowana lub anulowana przez Kupującego w ciągu 1 godziny od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie pod numerem 668600610 lub drogą elektroniczną anulować złożone Zamówienie.
 6. Sprzedawca w razie wątpliwości dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia pod kątem jego rzetelności i prawdziwości. W przypadku stwierdzenia nierzetelności lub nieprawdziwości założonego Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 7. W przypadku gdy­ Kupującym jest Konsument, wówczas­ Sprzedający nawiąże z nim kontakt w sposób wskazany w formularzu zamówienia.­ W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego Konsumentem w formularzu zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedającego automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu zamieszcza się dane Kupującego, ilość zamówionych Produktów, cenę jednostkową, cenę całkowitą oraz dane Sprzedającego, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. d.
 9. Z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w potwierdzenia Zamówienia, Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą.
 10. Nieotrzymanie od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do 24 godzin po złożeniu Zamówienia, oznacza że Zamówienie mogło nie dojść do Sprzedającego.
 11. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, od potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że przedmiot Zamówienia nie jest dostępny – niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym poczytuje się jako niezawartą.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


­

§ 5.­Wykonanie umowy

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe lub regenerowane (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. Części używane wystawione na stronach sklepu internetowego są wyraźnie opisane jako „używane” lecz zawsze sprawne i działające zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Sprzedający realizuje Zamówienie w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy za pośrednictwem:*IN-POST paczkomat – PACZKOMATY IN-POST ,*podmiotów świadczących usługi kurierskie – Fedex
 1. Kupujący może osobiście odebrać zamówiony Produkt w siedzibie Sprzedającego.
 2. Kupujący jest uprawniony do zmiany dostawcy przesyłki lub jej rodzaju. Jeżeli zmiana następuje przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien ponownie wybrać rodzaj dostawy. Jeżeli Kupujący chce zmienić rodzaj dostawy po złożeniu Zamówienia powinien skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą lub drogą elektroniczną w ciągu 1 godziny od złożenia Zamówienia.
 3. Koszty przesyłki Produktu pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie sklepu. Koszt przesyłki dodatkowo wskazany jest w ostatnim kroku zamówienia przed jego potwierdzeniem.
 4. W przypadku wysyłki za pośrednictwem;
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej in-post stawkę opłaty ustala się według cennika tegoż operatora,
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej – zgodnie z taryfami zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedającego.
 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktu, którego­­ łączna wartość przekracza 3000 zł­ (trzy tysiące złotych brutto) koszty przesyłki ponosi Sprzedający, nie dotyczy to wysyłki za pobraniem.
 2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.
 3. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu Sprzedający może oddać Produkt na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.­ Oprócz tego Sprzedający ma możliwość sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć mu dodatkowy termin do jej odebrania.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

­

§ 6.­Cena

 1. Kupujący od chwili złożenia Zamówienia związany jest ceną za poszczególne zamówione przez siebie Produkty.
 2. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Podane ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedający dopuszcza płatność ceny w następujący sposób:
 4. przelewem na rachunek bankowy
  ING
  77 1050 1298 1000 0092 0204 003
  7 lub przelewem typu BLIK na numer telefonu 668600610.
  *przekazem pocztowym,*płatnością za pobraniem,*gotówka (w przypadku odbioru osobistego).*Kupujący otrzymuje­ paragon lub fakturę VAT za zakupione Produkty.*Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 5. Sprzedający oświadcza, że towary oznaczone jako promocyjne (posiadające obniżoną cenę) w okresie ostatnich 30 dni posiadały cenę wyższą i cena ta jest podana w sklepiejako [poprzednia].

­

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221­Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93­z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:    * Jeśli towar  spełnia warunki : jest w nie naruszonym stanie,  nie był montowany, jest  w oryginalnym opakowaniu, zwrot tylko z oryginałem dokumentu zakupu       *świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,*umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,*umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,*umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,*umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,*szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,*umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,*umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,*umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,*dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,*umów zawartych w drodze aukcji publicznej ,*umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,*umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Kupujący  odpowiada za przesyłki nierejestrowane.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221­Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93­z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

­

§ 8.­Gwarancja

 1. Kupujący otrzymuje wraz z zakupionym Produktem podbitą kartę gwarancyjną lub plombę gwarancyjną.
 2. Sprzedawane Produkty są nowe i objęte gwarancją producenta, dotyczy to Produktów w opisie, w których zaznaczono gwarancję.
 3. * Po montażu  nie uwzględnia się reklamacji jeśli klient nie poinformował sprzedawcy o pomiarach technicznych a odbiegały one od normy
 4. Jeśli towar  spełnia warunki : jest w nie naruszonym stanie,  nie był montowany, jest  w oryginalnym opakowaniu, zwrot tylko z oryginałem dokumentu zakupu, reklamacja może być rozparzana
 5. Gwarancją objęte są:
 • wszystkie części samochodowe – nowe -1 rok,
 • części samochodowe używane nieregenerowane -1 lub 2 miesiące,
 • części samochodowe używane regenerowane -1 rok lub 6 miesięcy (wyraźnie zaznaczone w opisie przedmiotu),
 • szczotki elektryczne -1 rok