Manuals – Instrukcje -Instructions – instrukce

Montaż kolumny EPS / Installation of the EPS shaft / Installation de la colonne EPS / Montáž sloupku EPS


 1. Sprawdzić czy kolumna nie posiada uszkodzeń powstałych w transporcie.
 2. Sprawdzić czy wałek kolumny jest ustawiony we właściwej pozycji – koło kierownicy będzie montowane w pozycji do jazdy na wprost. W Grande Punto i Evo wałek posiada wielofrezowy kształt. Jeden frez jest szerszy. Powinien się on znajdować skrajnie na dole wałka czyli w na godz. 6-tej. Podobnie jest w Oplu Corsa D i Oplu Meriva A. W Fiacie Panda II i III szerszy frez znajduje się na górze wałka (na godzinie 12tej).
 3. Pod żadnym pozorem nie obracać wałkiem o więcej niż kilkadziesiąt stopni. Obrócenie go o pełny obrót spowoduje błąd systemu ESP – czujnik skrętu wyjdzie poza zakres pracy. Powyższa uwaga dotyczy tylko aut z kontrolą trakcji.
 4. Przykręcić kolumnę do karoserii auta (dwie śruby do tylnych uchwytów).
 5. Nasunąć i przykręcić wałek z krzyżakiem od dołu kolumny. Należy unikać używania młotka podczas nasuwania wałka. W ostateczności może to być młotek gumowy. Wibracje i stuki dużym młotem mogą spowodować rozkalibrowanie czujnika skrętu i momentu. Zalecane jest użycie kleju do gwintów do zabezpieczenia śruby wałka przed samoodkręceniem. Zsunięcie się tego wałka podczas jazdy może być katastrofalne dla podróżujących autem – kierowca utraci kontrolę nad pojazdem.
 6. Nasunąć przednią część kolumny (tuba z przednią łapą i stacyjką) upewniając się że najszerszy klin jest ustawiony na godzinie 6-tej i pasuje do najszerszego frezu na wałku kolumny. W Fiacie Panda kolumna jest zespolona z przednią łapą więc montuje ją się w całości.
 7. Przykręcić przednią łapę kolumny.
 8. Zamontować wszystkie akcesoria na przedniej części kolumny – przełącznik zespolony, wtyczki elektryczne i krąg immobilzera. Upewnić się, że taśma poduszki powietrznej jest założona w pozycji centralnej i posiada możliwość obrotu 2-krotnego w obie strony.
 9. Podłączyć wtyczki elektryczne do kolumny wspomagania.
 10. Podłączyć interfejs diagnostyczny i skasować ewentualne błędy w kolumnie elektrycznej. Czynność ta nie jest konieczna, bo kolumna jest skalibrowana podczas regeneracji, ale mogą się znajdować w sterowniku błędy komunikacji CAN. Na naszym stole serwisowym nie wszystkie moduły CAN są uruchamiane.

 1. Check whether the column shaft has any damage caused during transport.
 2. Check whether the column shaft is set in the correct position – the steering wheel will be mounted in the straight-ahead position. In Grande Punto and Evo, the shaft has a multi-milling shape. One cutter is wider. It should be located at the extreme bottom of the roller, i.e. at 6 o’clock. It is similar in Opel Corsa D and Opel Meriva A. In Fiat Panda II and III, the wider cutter is located at the top of the shaft (at 12 o’clock).
 3. Under no circumstances should you rotate the roller by more than a few dozen degrees. Turning it a full turn will cause an ESP system error – the steering sensor will go out of its working range. The above note only applies to cars with traction control.
 4. Screw the column to the car body (two screws to the rear handles).
 5. Slide on and screw the shaft with the cross from the bottom of the column. Avoid using a hammer when inserting the shaft. As a last resort, it may be a rubber hammer. Vibration and knocking with a large hammer can cause the steering and torque sensor to become uncalibrated. It is recommended to use thread glue to protect the shaft screw from self-unscrewing. If this roller slips off while driving, it can be disastrous for the car’s occupants – the driver will lose control of the vehicle.
 6. Slide on the front part of the column (the tube with the front leg and the ignition switch) making sure that the widest wedge is set at 6 o’clock and fits the widest cutter on the column shaft. In Fiat Panda, the column is integrated with the front leg, so it is assembled as a whole.
 7. Screw on the front column leg.
 8. Install all accessories on the front of the column – combination switch, electrical plugs and immobilizer ring. Make sure the airbag strap is in the central position and can be rotated 2 times in both directions.
 9. Connect the electrical plugs to the power steering column.
 10. Connect the diagnostic interface and clear any errors in the electrical column. This operation is not necessary because the column is calibrated during regeneration, but there may be CAN communication errors in the controller. On our service table, not all CAN modules are activated.

 1. Vérifiez si l’arbre de la colonne a subi des dommages causés pendant le transport.
 2. Vérifiez si l’arbre de colonne est réglé dans la bonne position – le volant sera monté en position droite. Sur Grande Punto et Evo, la tige a une forme multi-fraisage. Un coupeur est plus large. Il doit être situé tout en bas du rouleau, c’est-à-dire à 6 heures. Il en va de même sur l’Opel Corsa D et l’Opel Meriva A. Sur les Fiat Panda II et III, la lame la plus large est située en haut de l’arbre (à 12 heures).
 3. En aucun cas vous ne devez faire pivoter le rouleau de plus de quelques dizaines de degrés. Le tourner d’un tour complet provoquera une erreur du système ESP – le capteur de direction sortira de sa plage de travail. La remarque ci-dessus s’applique uniquement aux voitures équipées d’un système antipatinage.
 4. Visser la colonne à la carrosserie (deux vis aux poignées arrière).
 5. Glisser et visser l’arbre avec la croix depuis le bas de la colonne. Évitez d’utiliser un marteau lors de l’insertion de l’arbre. En dernier recours, il peut s’agir d’un marteau en caoutchouc. Les vibrations et les coups avec un gros marteau peuvent entraîner un non-étalonnage du capteur de direction et de couple. Il est recommandé d’utiliser de la colle filetée pour protéger la vis de l’arbre du dévissage automatique. Si ce rouleau glisse pendant la conduite, cela peut être désastreux pour les occupants de la voiture : le conducteur perdra le contrôle du véhicule.
 6. Glisser sur la partie avant de la colonne (le tube avec le pied avant et le contacteur d’allumage) en veillant à ce que la cale la plus large soit réglée à 6 heures et s’adapte à la fraise la plus large sur l’arbre de la colonne. Sur Fiat Panda, la colonne est intégrée au pied avant, elle est donc assemblée dans son ensemble.
 7. Vissez le pied de la colonne avant.
 8. Installez tous les accessoires sur l’avant de la colonne – interrupteur combiné, fiches électriques et bague antidémarrage. Assurez-vous que la sangle de l’airbag est en position centrale et peut être tournée 2 fois dans les deux sens.
 9. Connectez les fiches électriques à la colonne de direction assistée.
 10. Connectez l’interface de diagnostic et effacez toutes les erreurs dans la colonne électrique. Cette opération n’est pas nécessaire car la colonne est calibrée pendant la régénération, mais il peut y avoir des erreurs de communication CAN dans le contrôleur. Sur notre table de service, tous les modules CAN ne sont pas activés.

 1. Zkontrolujte, zda hřídel sloupu není poškozena během přepravy.
 2. Zkontrolujte, zda je hřídel sloupku nastavena ve správné poloze – volant bude namontován v přímé poloze. V Grande Punto a Evo má hřídel vícefrézovací tvar. Jeden řezák je širší. Měl by být umístěn na krajním dně válce, tedy v 6 hodin. Podobné je to u Opelu Corsa D a Opelu Meriva A. U Fiatu Panda II a III je širší fréza umístěna v horní části hřídele (ve 12. hodině).
 3. Za žádných okolností neotáčejte válečkem o více než několik desítek stupňů. Otočení o celou otáčku způsobí chybu systému ESP – snímač řízení vyjede mimo svůj pracovní rozsah. Výše uvedená poznámka platí pouze pro vozy s kontrolou trakce.
 4. Sloupek přišroubujte ke karoserii vozu (dva šrouby k zadním madlům).
 5. Ze spodní části sloupku nasuňte a přišroubujte hřídel s křížem. Při vkládání hřídele nepoužívejte kladivo. Jako poslední možnost to může být gumové kladivo. Vibrace a klepání velkým kladivem mohou způsobit nekalibraci snímače řízení a točivého momentu. K ochraně šroubu hřídele před samovyšroubováním se doporučuje použít lepidlo na závity. Pokud tento válec během jízdy sklouzne, může to být pro cestující ve voze katastrofální – řidič ztratí kontrolu nad vozidlem.
 6. Nasuňte přední část sloupku (trubku s přední nohou a spínač zapalování) a ujistěte se, že nejširší klín je nastaven na 6 hodin a pasuje na nejširší frézu na hřídeli sloupku. U Fiatu Panda je sloupek integrován s přední nohou, takže je sestavený jako celek.
 7. Přišroubujte přední nohu sloupku.
 8. Nainstalujte veškeré příslušenství na přední část sloupku – kombinovaný spínač, elektrické zástrčky a kroužek imobilizéru. Ujistěte se, že popruh airbagu je ve střední poloze a lze jej otočit 2x v obou směrech.
 9. Připojte elektrické zástrčky ke sloupku posilovače řízení.
 10. Připojte diagnostické rozhraní a vymažte všechny chyby v elektrickém sloupku. Tato operace není nutná, protože kolona je kalibrována během regenerace, ale může dojít k chybám komunikace CAN v regulátoru. Na naší servisní tabulce nejsou aktivovány všechny moduly CAN.